Gleby


Na całokształt tworzenia się gleb na obszarze Jaślisk szczególny wpływ miało stosunkowo mało odporne na wietrzenie podglebie, znaczna ilość opadów, długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej na stokach nienasłonecznionych oraz górzyste ukształtowanie terenu. Prócz tych uwarunkowań decydujące rolę miała geologia obszaru. Na obszarach, pod którymi zalegają warstwy magurskie i podmagurskie utworzyły się gleby szkieletowe. Są to typowe gleby leśne. Na obszarze Jaślisk występują także gleby ilaste i gliniaste. Warstwy krośnieńskie, łupki menilitowe, warstwy inoceramowe, piaskowce ciężkowickie, warstwy podmagurskie - to skała macierzysta tych gleb. Większa część tych gleb pokryta jest zarówno lasem, jak i pastwiskami i łąkami. Gleby brunatne występują na obszarach, pod którymi zalegają warstwy górno i dolnokrośnieńskie. Nadają się one zarówno do uprawy jak i do zalesiania. Gleby okolic Jaślisk są ciężkie do zagospodarowania. Głównie są wykorzystywane do uprawy jęczmienia, owsa oraz ziemniaków. Mimo wszystko, większość obszaru zajmują łąki, pastwiska oraz lasy.