Geologia regionu


W trzeciorzędzie nastąpiło wydźwignięcie mas skorupy ziemskiej na terenie dzisiejszych Beskidów. Masy osadów morskich (piaskowce, łupki, wapienie) sfałdowały się i nasuneły na siebie, tworząc tzw. płaszczowiny (masy skalne sfałdowane i przesunięte poziomo - od kilku do kilkuset km - pod wpływem silnego nacisku bocznego). Naciski górotwórcze utworzyły kilka jednostek (struktur) tektonicznych, fałdy zaś ukierunkowały się z południowego wschodu na północny zachód (tak też przebiega większość pasm w tym rejonie). Jaśliska znajdują się na fałdach zwanych dukielskimi, które tworzą południowo-zachodnią (przygraniczną) część Bieszczadów oraz ku zachodowi część Beskidu Niskiego (zachodnia część Beskidu Niskiego tworzona jest przez płaszczowinę magurską). Spod wschodniej części tej płaszczowiny wysuwają się fałdy dukielko-użockie. Granica nasunięcia tych fałd przebiega przez Duklę, Rzepedź, tereny na południe od Baligrodu oraz Ustrzyki Górne. Tworzą je warstwy inoceramowe. Występują także tu łupki oraz kompleksy piaskowców, z których zbudowana jest np. Cergowa. Piaskowce te eksploatowane są w kamieniołomach np. w Lipowicy koło Dukli i koło Komańczy. Piaski i żwiry występujące w obszarze rzek Jasiołki i Bielczy stanowią materiały budowlane, natomiast występujące w rejonie Jaślisk piaskowce (którym Jaśliska zawdzięczają kawał swojej historii) stanowią materiał do wyrobu kamieni żarnowych i osełek.Legenda:
Krystalnik prekambryjski (skały prekambryjskie)
Warstwa osadów z czwartorzędu
Warstwa osadów z trzeciorzędu
Warstwa osadów z kredy
Warstwa osadów z jury
Warstwa osadów z triasu
Warstwa osadów z paleozoiku