Rozkwit Jaślisk


Jaśliska rozwijały się dzieki handlowi winem przewożonym przez granicę tzw. traktem węgierskim przez pobliską przęłęcz Bekid. Od kupców przewożących trunki pobierano wszelkie możliwe podatki: myto, cło, opłaty za korzystanie z komory celnej, za przechowanie wina itd. Niestety nie wiadomo od kiedy miasto ma prawo przechowywania wina, lecz dokument z 1559 podaje, że wtedy już od dawna uczestniczyło ono w handlu winem. W miarę zwiększania opłat dla kupców węgierskich zaczęli oni omijać Jaśliska. Wobec tego mieszkańcy Jaślisk napadali na kupców śpieszących do pobliskiego składu w Rymanowie i zawracali ich siłą do miasta. Toczyły się o to potem długotrwałe procesy przed sądem grodzkim. Innym ważnym zajęciem było kamieniarstwo. Świadczą o tym choćby kamienne żarna w herbie Jaślisk. Surowiec pochodził z góry Kamień wznoszącej się nad Jaśliskami. Okoliczne wsie miały obowiązek zwożenia kamienia do miasta.



1426

Jaśliska wracają pod władzę królewską.


8.V.1434

Nadanie Jaślisk biskupstwu przemyskiemu. Oprócz Jaślisk Biskupi otrzymali Biskupice, Daliową, Królik, Nową Jasionkę - powstaje zalążek klucza Jaśliskiego.


1476

Zatarg Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem powoduje, iż na Podkarpaciu prowadzone były działania zbrojne, w czasie których m. in. Jaśliska uległy zniszczeniu.


1479

Potwierdzenie praw miejskich Jaślisk, opustoszałych po wojnach granicznych.


1506

W tym roku na sejmie w Radomiu postanowiono, że monopol na wwożenie wina mają kupcy węgierscy. W tym samym roku Aleksander Jagiellończyk potwierdza lokację miasta oraz utanawia w Jaśliskach cotygodniowe targi (we wtorek), dwa jarmarki roczne i komorę celną. Dodatkowo mieszczanie zostają na osiem lat zwolnieni z płacenia podatków. Prawdopodobnie zwolnienie to nastąpiło na potrzeby trwającej budowy murów miejskich, dzięki czemu możemy dzisiaj w miarę dokładnie określić czas ich powstania.


1519

Odrestaurowanie kościoła.


1532

Jaśliska otrzymują przywilej trzeciego jarmarku w roku.


koniec XVI w.

W Jaśliskach funkcjonują cechy rzemieślnicze. Do końca wieku przywileje otrzymują kowale, ślusarze, garncarze, rymarze, krawcy i szewcy.