Znak Jaśliskiego Parku Krajobrazowego


Jaśliski Park krajobrazowy został utworzony w 1992 w ówczesnym województwie krośniańskim. Należy do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych z siedzibą zarządu w Krośnie. Jego powierzchnia wynosi 20 885 ha. Otuliną parku jest Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Jaśliski Park Krajobrazowy ciągnie się od południowo-wschodniego skraju Magurskiego Parku Narodowego na zachodzie (potoki Moczarnik i Wilsznia), aż po Przełęcz Łupkowską na wschodzie wzdłuż granicy ze Słowacją. Jego usytuowanie w strefie przejściowej między odrębnymi jednostkami geomorfologicznym, a mianowicie Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi jest ważne ze względów badawczych i przyczynia się do wielkiego bogactwa przyrodniczego omawianych rejonów.

Rzeźba terenu jest dość urozmaicona. Zwykle występują lesiste długie grzbiety i kopulaste, na ogół nie wyodrębnione szczyty, takie jak: Tokarnia (691), Ostra (687), Piotruś (727), masyw Kamienia (857) oraz Kanasiówka (823). W parku biorą swój początek Jasiołka i Wisłok, jak również wiele innych strumieni będących głównie dopływami Jasiołki. Lasy zajmują około 65% jego powierzchni. Pozostała część, to w przeważającej mierze łąki - pozostałości po intensywnej gospodarce rolnej okresu międzywojennego. W drzewostanach przeważa zbiorowisko buczyny karpackiej z licznymi gatunkami domieszkowanymi, ponadto występują lasy typu grądów z domieszkami świerka, a na niższych stanowiskach z lipą szerokolistną. Nad potokami częsty jest las olszowy typu karpackiego. Pojawiają się również bagna, młaki i torfowiska.

Na obszarze parku występuje ogromne zróżnicowanie roślinności. Napotkać można wiele gatunków chronionych, takich jak: ciś, kłokoczka południowa, mącznica lekarska, parzydło leśne, tojad dziobaty, omieg górski, ciemiężyca zielona, sasanki, języcznik zwyczajny. Ogółem występuje tam blisko 900 gatunków flory naczyniowej, w tym ponad 600 leśnych. W faunie spotkać możemy 269 gatunków kręgowców, w tym 64 ssaków i 145 ptaków (m.in. takie gatunki jak: orlik krzykliwy, gołębiarz, krogulec, a także puchacz oraz bocian czarny). Łącznie w Jaśliskim Parku Krajobrazowym żyje 181 gatunków zwierząt chronionych.

Na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego istnieją centra ekologiczne w postaci rezerwatów przyrody ("Źródliska Jasiołki", "Przełom Jasiołki", "Modrzyna", "Wadernik", "Kamień") o łącznej powierzchni około 3 tysięcy hektarów.